Умови роботи (Договір-оферта)

Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (надалі – ЦК України) цей Договір оферти є публічною офертою (надалі – «Оферта») та представляє собою офіційну пропозицію власника знаку для товарів і послуг ФОП Депутат-Машевська (надалі – «Продавець»), який здійснює підприємницьку діяльність з продажу Товарів дистанційним способом, та адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, яка повністю приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 та 634 ЦК України та виразила акцепт цієї оферти здійсненням Замовлення на інтернет-сайті https://shop.reformation.beer (надалі – «Покупець»).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі оферти (надалі – «Договір»), якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений на інтернет-сайті https://shop.reformation.beer.

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, з метою укладання договору купівлі-продажу на умовах, зазначених в Договорі.

«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Продавець» – юридична особа, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині.

«Покупець» – фізична або юридична особа, які вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Замовлення» – волевиявлення Покупця на купівлю Товарів, адресоване Продавцю, яке оформлене за допомогою програмних засобів сайту інтернет-магазину або іншим способом.

«Інтернет-магазин» – веб-сторінка Продавця https://shop.reformation.beer.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до статей 633, 641, 642 ЦК України та Наказу № 103 від 19.04.2007 «Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями» даний Договір є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір купівлі-продажу товарів, а факт вчинення Покупцем Замовлення, в усній (по телефону) або письмовій (через сайт Інтернет-магазину або електронну пошту) формі, і отримання даного Замовлення Продавцем – є повним і безумовним прийняттям даного Договору Покупцем.

2.2. Всі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині Продавця, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати повну інформацію щодо характеристик Товару, включаючи кольори, розміри й форми.

2.3. У випадку відсутності замовлених Товарів у Продавця у момент здійснення Покупцем Замовлення Товару, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець повідомляє про це Покупця шляхом направлення повідомлення у спосіб, але не обмежуючись: направлення електронного повідомлення, повідомлення через мобільний застосунок або смс-повідомлення або повідомлення засобами факсимільного зв’язку за контактами, які зазначені при реєстрації Покупця. В такому випадку Продавець не несе будь-якої відповідальності перед Покупцем. 

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Даний Договір набуває чинності з моменту оформлення Покупцем Замовлення Товару у Продавця, та діє до моменту отримання Покупцем Товару.

3.2. Покупець зобов’язується самостійно ознайомитися з умовами цього Договору.

3.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, то він дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому відомий та зрозумілий (без додаткового повідомлення Продавця) обсяг прав покупця, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

3.4. Приймаючи умови даного Договору, Покупець підтверджує, що:

3.4.1. на момент купівлі Товару йому виповнилось 18 років;

3.4.2. інформація, що надається під час Замовлення Товарів, є вірною та актуальною;

3.4.3. оформивши Замовлення на покупку Товару, Покупець тим самим автоматично дає згоду на отримання інформації від Продавця шляхом повідомлень про товари та послуги з Інтернет-магазину. Покупець має право відмовитись від отримання таких повідомлень, повідомивши про це Продавця.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором здійснити продаж Покупцеві Товару, що є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Товар та сплатити його вартість.

4.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не перебуває під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

4.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, удаваним правочином, та не є правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

5. ЦІНА  ТА  ПОРЯДОК  ОПЛАТИ  ТОВАРУ

5.1.  Ціни в Інтернет-магазині Продавця вказані в національній валюті України.

5.2. Покупець оплачує вартість Товару за допомогою платіжної системи Liqpay при оформленні Замовлення в Інтернет-магазині.

5.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції Товару, відображені на сайті Інтернет-магазину, без повідомлення Покупця.

5.4. У випадку оформлення Покупцем Замовлення Товару, ціна якого не є актуальною на момент оформлення Замовлення, або є не вірною внаслідок помилки/технічної помилки, Продавець відразу після отримання Замовлення інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися із Покупцем таке Замовлення вважається анульованим. Якщо таке Замовлення було оплачене, Продавець повертає Покупцеві оплачену за Товар суму коштів шляхом перерахування на рахунок Покупця, або в інший прийнятний для Сторін спосіб у строки, передбачені чинним законодавством України.

5.5. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого, строки обробки Замовлення можуть збільшитися. 

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється за допомогою поштової служби «Нова Пошта», згідно тарифам цієї служби.

6.2. Разом з Замовленням Покупцеві надаються документи на Товар, що передбачені чинним законодавством України.

6.3. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару. 

6.4. Повернення Товару Продавцю здійснюється за рахунок Покупця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Надавати правдиву інформацію про Товар, умови доставки та ціни. 

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Договору та Замовлення.

6.1.3. Забезпечити якість Товару вимогам, які ставляться для товарів даного виду, та вимогам діючого законодавства України.

6.1.4. У випадку зміни строку поставки, за допомогою телефонного або електронного зв’язку, негайно повідомити Покупця про таку зміну.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою Фізичним особам-підприємцям та юридичним особам для реалізації Товару.

6.2.2. На власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

6.3. Покупець зобов’язаний:

6.3.1. Надавати Продавцю достовірну та правдиву інформацію.

6.3.2. Оплачувати Товар відповідно до умов Договору та Замовлення. 

6.3.3. При отриманні Товару оглянути Товар на предмет цілісності пакування Товару та сам Товар на предмет належного вигляду, відсутності механічних ушкоджень та його комплектність.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Отримати замовлений Товар відповідно до умов Договору та Замовлення.

6.4.2. Вимагати повернення оплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

6.4.3. Внести зміни в Замовлення до його оплати. 

6.5. Надання неточної інформації Покупцем або ненадання такої інформації за вимогою Продавця може слугувати приводом для призупинення продажу Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони відповідають за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до норм діючого законодавства України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.  

7.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов’язань за цим Договором в разі надання Покупцем недостовірної, неправдивої та/або некоректної інформації.

7.4. Продавець не несе матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупця в якості оплати Товару, в тому числі у разі неможливості виконання або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов’язань.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

81. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У випадку виникнення претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або в інший доступний спосіб.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Питання, не врегульовані положеннями даного Договору, вирішуються сторонами із застосуванням норм діючого законодавства України.

9.2. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті Інтернет-магазину є власністю Продавця.

Поняття і визначення

Всі результати пошуку